Adatkezelési tájékoztató

Általános Adatkezelési Tájékoztató

 

Információ személyes adatok kezeléséről
1.  A személyes adatok kezelője
2.  Személyes adatok kezelésének célja, jogalapja
3.  Személyes adatok kategóriái
4.  Személyes adatok tárolásának ideje
5.  Az Érintett jogai
6.  Személyes adatok átadása törvény vagy szerződés alapján

7. Adattovábbítás

1. A személyes adatok kezelője

A személyes adatok kezelője az a társaság, amely egyedül vagy másokkal közösen meghatározza a személyes adatok kezelésének célját és módját. Ez az a társaság, amelynek Ön személyes adatait átadja.

Jelen esetben az Ön személyes és különleges személyes adatainak kezelője a Good Food Market Kft. (a továbbiakban: Vállalkozás).

A vállalkozás székhelye: 1137 Budapest, Szent István krt. 8. II. emelet 2.

Adószám: 26249016-2-41

Cégjegyzékszám: 01-09-320083

E-mail: info@goodfoodmarket.hu

Vállalkozásunk táplálkozási és életmód tanácsadással kapcsolatos szolgáltatások széles skáláját nyújtja, illetve különböző élelmiszerek értékesítésével kapcsolatos tevékenységet végez.

Ezen tevékenység végzése során a Vállalkozásunk jár el önállóan adatkezelőként, ami azt jelenti, hogy kizárólag mi határozzuk meg, hogy miként kezeljük és használjuk fel személyes adatait.

Adatainak kezelésével kapcsolatos bármely kérdéssel, illetve kéréssel fordulhat társaságunkhoz és gyakorolhatja személyes adatainak védelméhez fűződő jogait.

Elektronikus úton az info@goodfoodmarket.hue-mail címen léphet kapcsolatba velünk.

2. A személyes adatok kezelésének célja

A Vállalkozás a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek (a továbbiakban:GDPR),illetve az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. CXII. törvénynek megfelelően kezeli az Ön személyes és különleges személyes adatait.

A Vállalkozás által kezelt személyes adatok magukban foglalják különösen a személyazonosításhoz, kapcsolattartáshoz szükséges adatokat, adott szolgáltatás nyújtásához és a szerződések teljesítéséhez szükséges, illetve a szolgáltatás nyújtása során keletkezett személyes és különleges személyes adatokat.

A Vállalkozás a személyes adatok kezelése során tiszteletben tartja az adatvédelem elveit. Ennek megfelelően biztosítja, hogy

a személyes adatok kezelése jogszerűen és tisztességesen, valamint az Érintett[1]számára átlátható módon történjen;
a személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezelje ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon;
a kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, és a szükségesre korlátozódnak;
a kezelt személyes adatok pontosak és szükség esetén naprakészek. A Vállalkozás minden ésszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a pontatlan személyes adatokat törölje vagy helyesbítse;
megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.
A Vállalkozás az Érintettek személyes adatait az alábbi főbb célokból vagy azok közül egy vagy több célból kezeli:

az Érintett azonosítása;
kapcsolattartás,
a szerződésben foglalt jogok és kötelezettségek teljesítése
további specifikus adatkezelési célok.

2.1. Az adatkezelés jogalapja

A Vállalkozás termékének értékesítése, szolgáltatásának nyújtása, illetőleg a szolgáltatásnyújtás előkészítése során az ügyfelek adatait a következő jogcímek valamelyike (vagy e jogcímek közül több) alapján kezeli:

a szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés megkötésének előkészítése, a megkötött szerződés teljesítése, beleértve a szerződésből eredő jogi igények előterjesztése, érvényesítése és védelme;
természetes személyek kifejezett, önkéntes hozzájárulása
kötelező adatkezelés
A Vállalkozás az Érintettek személyes adatait elsődlegesen a szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés megkötésének előkészítése, illetve szerződés teljesítése jogcímén kezeli.

A 16. életévét be nem töltött gyermek esetén, a gyermek személyes adatainak kezelését csak abban az esetben, és olyan mértékben kezeli Vállalkozásunk, ha az adatkezeléshez való hozzájárulást a gyermek felett szülői felügyeleti jogokat gyakorló személy adta meg, illetve engedélyezte.

3. Az összegyűjtött személyes adatok kategóriái

3.1. Azonosító alapadatok

Az Ön családi és utóneve, születési dátuma, személyi száma, és vállalkozás esetén adószáma, székhelye, hogy Önt megfelelő módon tudjuk azonosítani.

3.2. Elérhetőségek

Az Ön levelezési címe, telefonszáma, elektronikus levélcíme, hogy kapcsolatot tarthassunk Önnel.

3.3. A szerződés teljesítéséhez szükséges, a személyes adatok különleges kategóriái

Vállalkozásunk tevékenységére tekintettel az Ön személyes adatainak különleges kategóriáit is kezeljük annak érdekében, hogy a legpontosabb és a legjobb szolgáltatást tudjuk nyújtani.

Ilyen különleges személyes adat többek között az Ön táplálkozási szokásaira, életvitelére, egyéb fiziológiai jellemzőire vonatkozó adat, amiből az Ön egészségügyi állapotára vonatkozó következetés, megállapítás vonható le és minden, ebbe a körbe eső tény, adat, információ.

Tekintettel a GDPR II. fejezet 9. cikkének (2) bekezdésére ezen adatok kezeléséhez minden esetben előzetes tájékoztatáson alapuló, az Ön kifejezett, önkéntes, írásbeli hozzájárulása szükséges, ami a szerződése elválaszthatatlan részét képzi. A hozzájáruló nyilatkozatot a jelen tájékoztató 1. számú melléklete tartalmazza. Amennyiben az Ön különleges személyes adatait kezeljük, mennyiségük mindig az adott célnak megfelelően minimális mértékű lesz.

4. A személyes adatok tárolásának ideje

Személyi adatait a szerződése fennállásának egész ideje alatt megőrizzük, továbbá a Vállalkozás az Ön adatait jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott ideig tárolja.

Továbbá adatait megőrizzük a könyvelési dokumentáció megőrzésére vonatkozó, illetve egyéb adó-és számviteli jogszabályokban kötelezően meghatározott ideig.

A személyes adatok kezelése során az adattakarékosság, illetve a korlátozott tárolhatóság elvét alkalmazzuk, ami azt jelenti, hogy adatait csak addig kezeljük, tároljuk, ameddig az adat tárolására törvényi felhatalmazás alapján kötelesek vagyunk. A kötelező tárolási idő lejárta után a személyes adatokat töröljük.

Jelen esetben Vállalkozásunk az adatokat, azok keletkezésétől számított 5 évig tárolja.

5. Az Érintettek jogai

Joga van személyes adataihoz való hozzáféréshez, módosításhoz, törléshez vagy az adatkezelés és adattovábbítás korlátozásához.

Jogában áll az adatkezeléshez való hozzájárulását bármikor visszavonni. A  hozzájárulás visszavonása Önre nézve nem jár következményekkel, a hozzájárulás visszavonása azonban nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Az adatkezelés Érintettjét megilletik az alábbi, a GDPR-banfoglalt jogok:

5.1. A hozzáféréshez való jog

Jogszabály, illetve az Európai Unió kötelező jogi aktusa eltérő rendelkezése hiányában az Érintett jogosult megismerni minden olyan személyes adatot, amelyet a Vállalkozás személyével kapcsolatban kezel.

5.2. Helyesbítéshez való jog

A Vállalkozás az Érintett kérelmére kijavítja vagy kiegészíti az Érintettre vonatkozó pontatlan vagy hiányos adatokat.

5.3. Törléshez való jog

Az Érintett az alábbi esetekben jogosult a rá vonatkozó személyes adatok törlését kezdeményezni:

a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat a Vállalkozás gyűjtötte vagy más módon kezelte;
az Érintett visszavonja az adatkezeléshez adott hozzájárulását, feltéve, hogy a Vállalkozás által megvalósítandó adatkezelésnek nincs más jogalapja;
az Érintett személyes adatait a Vállalkozás jogellenesen kezelte;

5.4. Adatkezelés korlátozásához való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére a Vállalkozás korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Vállalkozás ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
A Vállalkozásnak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy;
az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Vállalkozás jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.
Ha az adatkezelés a fentiek szerint korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

5.5. Tiltakozáshoz való jog

Amennyiben az adatkezelés a Vállalkozás a saját vagy bármely harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, az Érintettnek jogában áll tiltakozni a személyes adatainak ilyen célból történő kezelése ellen. Abban az esetben, amennyiben a Vállalkozás nem tudja bizonyítani, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintettnek az ilyen tiltakozásában hivatkozott érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak, a Vállalkozás a személyes adatokat ilyen célból nem kezelheti tovább és azokat köteles törölni. Abban az esetben, amennyiben az Érintett közvetlen üzletszerzés céljából folytatott adatkezelés ellen tiltakozik, személyes adatai a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

5.6. Adathordozhatósághoz való jog

Az Érintett kérheti, hogy a Vállalkozás a rá vonatkozó, általa a Vállalkozás  rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban bocsássa rendelkezésre. Ezen adathordozhatósághoz való jogát az Érintett azon adatok kapcsán gyakorolhatja, amelyeket a Vállalkozás az Érintett hozzájárulása alapján kezel, vagy  amely adatok kezelése az Érintettnek a Vállalkozással kötött olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az Érintett az egyik fél, vagy az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az Érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

5.7. Jogorvoslat

Amennyiben Ön megállapítja vagy feltételezi azt, hogy személyes adatait nem az adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően kezeljük, akkor jogában áll magyarázatot, felvilágosítást kérni tőlünk (info@goodfoodmarket.hu), vagy panasszal élni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

Honlap: http://naih.hu/;

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c;

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.;

Telefon: +36-1-391-1400;

Fax: +36-1-391-1410;

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Az Érintett a jogait bírósági úton is érvényesítheti. A peres eljárás lefolytatása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a perre a Fővárosi Törvényszék illetékes. A per az Érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek elérhetősége az alábbi linken található: http://birosag.hu/torvenyszekek).

6. Személyes adatok átadása szerződés vagy törvény alapján

A személyes adatok szolgáltatása nem kötelező, de a Vállalkozás és az Ön közötti szerződés létrejöttéhez feltétlenül szükséges, erre tekintettel személyes adatok átadása nélkül szerződés megkötésére nincs lehetőség.

A Vállalkozás az Interneten keresztül hozzá eljuttatott valamennyi adatot ugyanolyan védelemmel kezeli, mintha azokat egyéb úton bocsátották volna rendelkezésére.

7. Adattovábbítás

Az Ön által rendelkezésre bocsátott személyes adatokat semmilyen célból nem továbbítjuk sem más vállalkozásoknak, sem az Európai Unió más tagállamába vagy harmadik országba. A rendelkezésünkre álló adatokat üzleti titokként kizárólag Vállalkozásunk kezeli és akként védi.

Az adatokhoz kizárólag a Vállalkozás alkalmazásában álló személyek férhetnek hozzá, akiket minden, a vállalkozás tevékenységével kapcsolatos adattal kapcsolatban titoktartási kötelezettség terhel.

Az adatokat kizárólag hatósági eljárásban, az arra jogszabály alapján felhatalmazott állami szervnek adjuk át.

számú melléklet

Hozzájárulás Személyes Adatok Kezeléséhez

 

 

Alulírott _________________________________ (név)_________________________(szül. hely, idő) kijelentem, hogy a Vállalkozás a személyes adataim kezelésére irányuló szabályait, illetve az adatvédelemmel kapcsolatos jogaimat megismertette velem, erre tekintettel hozzájárulásomat adomahhoz, hogy a Good Food Market Kft. -az általam a Vállalkozás rendelkezésre bocsátott- személyes, illetve különleges személyes adataimat megismerje, azokat a köztem és a Vállalkozás közti szerződés teljesítése, továbbá a Vállalkozás tevékenységének végzése érdekében kezelje, tárolja.

Személyes adataimat a Vállalkozás a fennálló szerződés ideje alatt, illetve az Általános Adatkezelési Tájékoztatóbanfoglalt (adatvédelmi és más jogszabályok rendelkezésein alapuló) feltételek esetén a szerződés megszűnése után is kezelni jogosult.

Kelt, Budapest 2018. ________________

___________________

                                                                                        aláírás                       

[1]Érintett:Az a természetes személy, akinek a Vállalkozás a személyes és különleges személyes adatait kezeli, illetve tárolja. Jelen esetben Ön, mint a Vállalkozásunkkal szerződéses viszonyban álló magánszemély.